Hacked By Alsancaktim.comDunya adelete kavusana dek
Tum insanlar esit olana dek
turk ve muslumanlar zulumden kurtulana dek
mucadelemiz surecek
Produced By AlsancakTim
From Turkey with love! Just for palestine


HACKED BY Alsancaktim.com

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Greetings world I'm Jctar

We are the sound of the forgotten people, the freedom fighter in the cyberworld

and our main target is Sionisme and israhell, if you are asking why your website got hacked by us,

its basically because we want to share our message and show the world who we are,

we are not looking for fame but we have a goal to achieve

we supporte all hackers teams and we supporte all the freedom mouvement in the world.

#OpSaveAlAqsa decided , Expect us !

HACKED Alsancaktim.com
AlsancakTim

HACK

Welcome op de website van het Centraal Hoofdstembureau

Het Centraal Hoofdstembureau is een onafhankelijk orgaan, ingesteld ten behoeve van de verkiezing van de leden voor De Nationale Assemblée en de leden voor de Ressortraden. Het Centraal Hoofdstembureau heeft mede tot opdracht, het controleren van de samenstelling van de Districtraden, op grond van de uitslag van de verkiezingen voor de Ressortraden (zie artikel 29 Kiesregeling SB 1987 no. 73 geldende tekst S.B.2010 no. 29).

Op vrijdag 30 januari 2015 zijn de leden van het Centraal Hoofdstembureau benoemd en hebben zij in handen van de President D.D. Bouterse de eed of belofte afgelegd.

CHS 2015

Het Centraal Hoofdstembureau is als volgt samengesteld:

1. De heer Eugene G. Merkus MBA Voorzitter
2. Mevrouw mr. Maya Manohar Plaastvervangend Voorzitter
3. Mevrouw mr. Joan M. Nibte (lid)
4.   Mevrouw mr. Anuska A. Ramdhani (lid)
5.   De heer mr. Ricardo A. Vreden (lid)
6.   Mevrouw drs. Elviera L. Sandie (lid)
7.   De heer ir. Steven W. Vrieze (lid)
8.   De heer mr. Delano P. A. Landvreugd MBA (lid)
9.   De heer Raymond J. Landburg (lid)
10.  De heer Robby E. K. Raghoe (lid)
11.  De heer Dennis E. Menso Lcs. (lid)
12.  De heer Luciano S. Mentowikromo (lid)

Als Secretaris is Mevrouw Mr. A. Levant toegevoegd.
Op het secretariaat is werkzaam Mevrouw Moira Breidel
U kunt het secretariaat bereiken via mailadres: info@chs.gov.sr

Wettelijke taken van het Centraal Hoofdstembureau

De taken van het “CHS” zijn gedetailleerd weergegeven in de volgende artikelen van de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 73, geldende tekst S.B. 1996 no 15, zoals laatstelijk gewijzigd S.B. 2010 no. 29):

 • De registratie van Politieke Organisaties/Combinaties en de wijze van kandidaatstelling voor de verkiezing van leden voor de volksvertegenwoordigende lichamen (artikel 31 t/m artikel 35).
 • De zorg voor de uitvoering van de beslissing van de President (artikel K36).
 • Het registratieverzoek tweede instantie (artikel 37).
 • Bekendmaking van de wijze van kandidaatstelling ten behoeve van de verkiezing voor de leden van De Nationale Assemblée (artikel 38 lid 2 t/m artikel 45).
 • Bekendmaking van de wijze van kandidaatstelling ten behoeve van de verkiezing van de leden voor de Ressortraden (artikel 54 lid 2).
 • Bekendmaking van de wijze van kandidaatstelling van personen voor de Districtraden (artikel 70 lid 3).
 • De vaststelling van de uitslag van de Verkiezingen (artikel 128 t/m artikel 135).

In het licht van de aanstaande Algemene Vrije- en Geheime Verkiezingen, worden de hierna te noemen belangrijke taakonderdelen van het
Centraal Hoofdstembureau belicht, te weten:

 • Registratie voor deelname aan de Verkiezingen w.o. de z.g. 1% regeling;
 • Kandidaatstelling;
 • Vaststelling uitslag van de verkiezingen;
 • Bekendmaking van de uitslag van de Verkiezingen;
 • Wettelijke regelingen.

Ad A. Registratie voor deelname aan de verkiezingen w.o. de z.g. 1% regeling
Overeenkomstig artikel 31 van voormelde Kiesregeling moet een Politieke Organisatie/Combinatie ten behoeve van de verkiezing van de leden
voor een volksvertegenwoordigend lichaam, aan het Centraal Hoofdstembureau verzoeken haar naam, een aanduiding daarvan of beide, alsmede
desgewenst een partijsymbool in te schrijven in het openbaar register, dat door dit bureau wordt bijgehouden.
Overeenkomstig het bepaalde in lid 4 van dit artikel worden van 16 maart tot en met 21 maart 2015 aan de Politieke Organisaties/Combinaties de
gelegenheid geboden tot aanbieding en registratie van bedoelde bescheiden. De betreffende aangeboden bescheiden worden van 22 maart tot en
met 24 maart 2015 van 08:00 uur tot en met 15:00 uur ter inzage gelegd op het secretariaat van het Centraal Hoofdstembureau aan de Fred Derbystraat #11,
Ministerie van Binnenlandse Zaken.

De 1% regeling
Volgens het Decreet Politieke Organisaties (S.B. 1987 no. 61) mogen, overeenkomstig artikel 8 lid 1 onder b, Politieke Organisaties, die niet hebben
overgelegd, een ledenlijst waaruit blijkt dat het aantal leden minstens 1% van het aantal kiesgerechtigden in Suriname is, niet deelnemen aan de verkiezingen
van volksvertegenwoordigende lichamen.

Ad. B. Kandidaatstelling
Bij Staatsbesluit van 28 maart 2005 (S.B. 2005 no. 37) is onder meer bepaald dat de kandidaatstelling bij het Hoofdstembureau van het desbetreffende Kiesdistrict
op grond van de artikelen 38, 54 en 70 (S.B. 1996 no. 15) zal plaats hebben op vrijdag 9 april 2015, terwijl de dag van de stemming voor de Volksvertegenwoordigde
lichamen, gesteld is op maandag 25 mei 2015.

Politieke Organisaties/Combinaties konden derhalve op de dag van de Kandidaatstelling voor de verkiezingen van de leden voor De Nationale Assemblée, Ressort-
en Districtraden lijsten van kandidaten inleveren. Elke lijst dient te zijn ondertekend door het Bestuur van de Politieke Organisatie/Combinatie. De personen die de
lijsten ondertekenen moeten op de dag der indiening van de kandidatenlijsten volgens de kiesregeling kiesgerechtigd zijn en bevoegd zijn tot stemming.

Ad. C. Vaststelling uitslag van de Verkiezingen.
Krachtens artikel 128 van de Kiesregeling (S.B. 1996 no.15) gaat het Centraal Hoofdstembureau onmiddellijk nadat afschriften van de processen-verbaal van de
Hoofdstembureaus zijn ontvangen over tot het verrichten van de werkzaamheden ter vaststelling van de uitslag der verkiezingen.

Hiertoe worden de volgende werkzaamheden verricht te weten:

 • Controle van de cijfers van de processen – verbaal van alle stembureaus.
 • Van hieruit geschiedt de verificatie van de processen – verbaal van de Hoofdstembureaus.
 • Het maken van steekproef vergelijkingen met de uitkomsten per kandidaat, per district.

Op grond van de gecontroleerde processen – verbaal stelt het Centraal Hoofdstembureau de diverse uitslagen van de verkiezingen, voor De Nationale Assemblee,
Ressortraden en Districtsraden, vast.

Ad. D. Bekendmakingen van de uitslag der Verkiezingen.
Artikel 132 van de Kiesregeling (S.B.1987 no. 73) geldende tekst (S.B. 1996 no. 15), verplicht het Centraal Hoofdstembureau een zitting te wijden aan de
bekendmaking van de uitslag der verkiezingen, waarbij tevens wordt bepaald hoeveel zetels elke Politieke Organisatie en of Combinatie van Politieke
Organisaties in de diverse Volksvertegenwoordigende lichamen heeft behaald. Deze openbare zitting vind normaliter één (1) tot twee weken na de
verkiezingsdatum plaats. Eventuele bijzondere gevallen worden hierbij vermeld.

Ad. E. Wettelijke Regelingen.
De wettelijke regelingen m.b.t. verkiezingen:

 • De Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116) zoals gewijzigd bij (S.B. 1992 no. 38.)
 • De Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62) geldende tekst (S.B. 1996 no. 15)
 • Het Kiesbesluit (S.B. 1987 no. 82) geldende tekst (S.B. 1996 no. 26) zoals laatstelijk gewijzigd bij (S.B. 2000 no. 39)
 • De Ressorten indeling (S.B. 1989 no. 67)
 • De Wet Regionale Organen (S.B. 1987 no. 44)
 • Het Decreet Politieke Organisaties (S.B. 1987 no. 61)